Vaiko gerovės komisija

VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 2019 M.

Tikslas. Užtikrinti vaikų gerovę, saugumą mokykloje, gerą savijautą, individualias vaiko galimybes atitinkančius ugdymo(si) pasiekimus bei pažangą.

Uždaviniai:

  1. Stiprinti ir plėtoti smurto, patyčių ir žalingų įpročių prevencijos veiklas.
  2. Teikti švietimo pagalbą mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių.
  3. Sudaryti sąlygas kiekvienam mokiniui siekti asmeninės pažangos, atsižvelgiant į jų poreikius ir gebėjimus.
  4. Įgyvendinti prevencines programas, aktyviai dalyvauti įvairiuose projektuose, konkursuose, akcijose, veiksmo savaitėse.
  5. Numatyti krizės valdymo veiksmus, įvykus krizei.

Vaiko gerovės tvarkos aprašas

Specialiojo ugdymo organizavimas

Informacija atnaujinta:

2020-01-13