Socialinė – pilietinė veikla

ŠILUTĖS R. VILKYČIŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS

SOCIALINĖS-PILIETINĖS VEIKLOS ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

 1. Socialinės-pilietinės veiklos organizavimo tvarkos aprašas (toliau – Tvarkos aprašas) parengtas vadovaujantis 2017-2018 ir 2018-2019 mokslo metų pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų bendraisiais ugdymo planais, patvirtintais Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2017 m. birželio 2 d. įsakymu Nr. V-442.
 2. Socialinė-pilietinė veikla mokiniui, kuris mokosi pagal pagrindinio ugdymo programą, yra privaloma ugdymo proceso dalis.
 3. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymo „Dėl švietimo ir mokslo ministro 2005 m. balandžio 5 d. įsakymo Nr. ISAK-556 „Dėl nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo ugdymo programas tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 2017 m. vasario 13 d. Nr. V-78 IV skyriaus 33 punktu mokinio, neatlikusio socialinės-pilietinės veiklos, kėlimo į aukštesnę klasę klausimus svarsto mokinį ugdę mokytojai.
 4. Socialinė-pilietinė veikla siejama su mokyklos tradicijomis, pilietiškumo ugdymu, vykdomais projektais, kultūrinėmis ir socializacijos programomis. Veikla įgyvendinama bendradarbiaujant su savivaldos institucijomis ir visuomeninėmis organizacijomis. Mokiniai socialinei-pilietinei veiklai skirtas valandas gali atlikti savarankiškai, tačiau tai įrodančius dokumentus (pažymas) turi pateikti klasės vadovui.
 5. Tvarkos aprašas reglamentuoja socialinės-pilietinės veiklos organizavimo bei vykdymo mokykloje tikslą, uždavinius, veiklos kryptis, atlikimo būdus, trukmę, fiksavimą, koordinavimą, priežiūrą.

II SKYRIUS

SOCIALINĖS-PILIETINĖS VEIKLOS ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠO TIKSLAS IR UŽDAVINIAI

 1. Socialinės-pilietinės veiklos tikslas – skatinti mokinių socialinį solidarumą, pilietinį tautinį aktyvumą, ugdyti pilietiškumo kompetenciją per visuomenei naudingą darbą.
 2. Socialinės-pilietinės veiklos organizavimo uždaviniai:

7.1. formuoti mokinių vertybines nuostatas, asmeninius, socialinius, komunikacinius, darbo ir veiklos gebėjimus per visuomenei naudingą darbą, savanorystę;

7.2. puoselėti mokinių tautinį bei pilietinį sąmoningumą;

7.3. bendradarbiaujant su socialiniais partneriais kurti ir įgyvendinti veiklos projektus;

7.4. skatinti mokinių savarankiškumą, atsakomybės jausmą;

7.5. stiprinti mokyklos kultūrą.

III SKYRIUS

SOCIALINĖS-PILIETINĖS VEIKLOS ORGANIZAVIMO KRYPTYS

 1. Socialinės-pilietinės veiklos kryptis mokinio pasirenkama: pilietinė, socialinė, ekologinė, kraštotyrinė, visuomeninė, kūrybinė, pagalba mokyklai, projektinė.
 2. Socialinė-pilietinė veikla organizuojama atsižvelgiant į mokinių amžiaus tarpsnių ypatumus:

9.1. 5-6 klasių mokinių veikla orientuota į mokinių socialinių ryšių kūrimą, bendradarbiavimą tarpusavyje tampant tikrais mokyklos šeimininkais;

9.2. 7-8 klasių mokinių veikla labiau orientuota į pilietiškumo bei atsakingo dalyvavimo gebėjimų ugdymąsi, jų plėtotę, dalyvaujant mokyklos savivaldoje, vietos bendruomenės gyvenime;

9.3. 9-10 klasių mokinių veikla orientuota į platesnio visuomeninio konteksto suvokimą, visuomeninės atsakomybės, aktyvumo motyvacijos skatinimą.

IV SKYRIUS

SOCIALINĖS-PILIETINĖS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS IR VYKDYMAS

 

 1. Socialinė-pilietinė veikla integruojama į ugdymo procesą, vykdoma po pamokų, mokiniui patogiu laiku, ir neįskaičiuojama į privalomų savaitinių pamokų skaičių.
 2. Per mokslo metus 5-10 klasių mokiniams privalomai socialinei-pilietinei veiklai atlikti skiriama 10 valandų.
 3. Mokiniai savo socialinės-pilietinės veiklos įrodymus kaupia patys mokyklos patvirtintos formos veiklos vykdymo lapuose (1 priedas).
 4. Socialinės-pilietinės veiklos darbą kuruoja, apskaitą vykdo ir už ją atsakingas klasės vadovas:

13.1. mokslo metų pradžioje klasės vadovas pasirašytinai supažindina auklėtinius su socialinės-pilietinės veiklos organizavimo tvarkos aprašu, veiklos pasiūla;

13.2. pateikia mokiniams socialinės-pilietinės veiklos vykdymo lapus;

13.3. vadovaudamasis mokinio socialinės-pilietinės veiklos apskaitos duomenimis, ne rečiau kaip kartą per trimestrą, juos fiksuoja elektroniniame dienyne;

13.4. likus 2 savaitėm iki mokslo metų pabaigos, elektroniniame dienyne sutikrina klasės mokinių socialinės-pilietinės veiklos valandas;

13.5. mokinius, nesurinkusius reikiamo socialinės-pilietinės veiklos valandų skaičiaus likus 2 savaitėm iki mokslo metų pabaigos, klasės vadovas nukreipia atlikti socialinę-pilietinę veiklą. Esant reikalui kreipiasi į mokyklos administraciją dėl mokinio nukreipimo reikalingai socialinei-pilietinei veiklai;

13.6. mokslo metų pabaigoje klasės vadovas suskaičiuoja kiekvieno mokinio socialinės-pilietinės veiklos trukmę iš mokinių socialinės-pilietinės veiklos vykdymo lapų ir užpildo klasės apskaitos lapą  (2 priedas). Apskaitos lapą pateikia pavaduotojai ugdymui.

 1. Socialinę-pilietinę veiklą mokykloje mokiniams siūlo ir organizuoja klasių vadovai, dalykų mokytojai, administracija, pagalbos mokiniui specialistai. Socialinės-pilietinės veiklos vykdymo lapą pildo konkrečią veiklą organizavęs asmuo.
 2. Socialinės-pilietinės veiklos atlikimas už mokyklos ribų. Atsakingas asmuo, organizavęs mokinio socialinę-pilietinę veiklą, pildo mokinio socialinės-pilietinės veiklos vykdymo lapą, pasirašo ir patvirtina įstaigos, organizacijos antspaudu.
 3. Mokinių socialinės-pilietinės veiklos vykdymo lapai mokslo metų eigoje laikomi segtuvuose pas klasės vadovus, mokslo metų pabaigoje klasės vadovas lapus sudeda į mokinių asmens bylas.
 4. Mokslo metų pabaigoje klasės vadovas gali siūlyti mokyklos direktoriui apdovanoti mokyklos padėkomis daugiausia socialinės-pilietinės veiklos valandų turinčius mokinius.

IV SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

 1. Socialinės-pilietinės veiklos apskaitą vykdo klasių vadovai.
 2. Socialinės-pilietinės veiklos apskaitos kontrolę vykdo ir socialinę-pilietinę veiklą koordinuoja pavaduotoja ugdymui.

________________________

Socialines - pilietines veiklos tvarka

Lapai mokiniams

Informacija atnaujinta:

2018-02-17

Print Friendly, PDF & Email