UGDYMO TURINIO ATNAUJINIMAS (UTA)

Bendrosios programos (BP) – nacionalinio lygmens ugdymo turinį reglamentuojantis dokumentas, padedantis siekti Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme nustatytų pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo tikslų.

Bendrosiose programose apibrėžiami siektini ugdymosi rezultatai, nusakomos mokymo ir mokymosi turinio apimtys, detalizuojami ugdymo rezultatų pasiekimų lygių požymiai.

Ugdymo turinys atnaujinamas remiantis švietimo būklės analize. 

ATNAUJINIMO TIKSLAS –  UŽTIKRINTI AUKŠTESNĘ BENDROJO UGDYMO KOKYBĘ.

*Stiprinti asmens savybių ir vertybių ugdymą.

* Sukurti sąlygas kiekvienam mokiniui pasiekti aukštesnius rezultatus, suteikiant tvirtus ir tvarius žinių pagrindus, dalykų turiniu ugdant kompetencijas

Bendrųjų programų turiniu ugdomos septynios kompetencijos. Kompetencijos – pasirengimas prasmingai veikti. Siekiant ugdyti kompetencijas svarbu užtikrinti jų ugdymo nuoseklumą ir tęstinumą, remtis mokinio individualia pažanga ir orientuotis į jo gabumus ir stiprybes. Atnaujintose dalykų bendrosiose programose atskleidžiama, kaip dalyko turiniu auginamos mokinio kompetencijos.

KOMPETENCIJOS - NESKAIDOMA ĮGYTŲ ŽINIŲ, ĮGŪDŽIŲ, GEBĖJIMŲ, VERTYBINIŲ NUOSTATŲ VISUMA.

KOMUNIKAVIMO KOMPETENCIJA

PAŽINIMO KOMPETENCIJA

KŪRYBIŠKUMO KOMPETENCIJA

KULTŪRINĖ KOMPETENCIJA

SOCIALINĖ, EMOCINĖ IR SVEIKOS GYVENSENOS KOMPETENCIJA

PILIETIŠKUMO KOMPETENCIJA

SKAITMENINĖ KOMPETENCIJA

Print Friendly, PDF & Email