Psichologas

Psichologė asistentė MILDA ANDRIUŠIENĖ   Darbo grafikas PIRMADIENIAIS  8.00 val. - 15.30 val., PIETŪS 12.00-12.30 val. TREČIADIENIAIS  8.00 val. - 10.00 val., 14.00 val. - 16.00 val. KETVIRTADIENIS  8.00 val. - 12.00 val. PENKTADIENIAIS   8.00 val. iki 13.00 val. 1 aukštas, 4 kabinetas   Mokyklos psichologo pagalbos tikslas – stiprinti mokinių psichologinį atsparumą ir psichikos sveikatą, prevencinėmis priemonėmis skatinti saugios ir palankios ugdymuisi aplinkos mokykloje kūrimą, padėti mokiniams atgauti dvasinę darną, gebėjimą gyventi ir mokytis, aktyviai bendradarbiaujant su jų tėvais (globėjais, rūpintojais). Pagrindinės veiklos kryptys
 • ž  Mokinių, jų tėvų ar mokytojų konsultavimas.
 • ž  Psichologinis įvertinimas.
 • ž  Psichologinis švietimas.
 • ž  Psichologinių problemų prevencija.
Psichologinis konsultavimas tai
 • žmokinio asmenybės ir ugdymosi problemų nustatymas, tiesioginio poveikio būdų numatymas,  darbas su mokiniu taikant psichologinio konsultavimo technikas, bendradarbiavimas su tėvais (globėjais, rūpintojais), mokytojais ir kitais su mokinio ugdymu susijusiais asmenimis, rekomendacijų jiems teikimas;
Psichologinis įvertinimas mokykloje tai…
 • mokinio galių ir sunkumų įvertinimas, nustatant raidos ypatumus, asmenybės ir ugdymosi problemas, specialiuosius ugdymosi poreikius;
Psichologinis švietimas mokykloje tai…
 • žmokinių, tėvų (globėjų, rūpintojų), pedagogų švietimas  vaiko raidos psichologijos, pedagoginės ir socialinės psichologijos klausimais;
 • žPvz., paskaitos mokyklos bendruomenei ir tėvams, diskusijos
Psichologinių problemų prevencija mokykloje tai…
 • žpsichologinių problemų prevencijos poreikio įvertinimas (mokyklos bendruomenės grupių tyrimas), prevencinių priemonių bei programų rengimas, organizavimas ir įgyvendinimas.
 • žPvz., atliekami mokykloje psichologiniai tyrimai, akcijos, stendiniai pranešimai, apklausos, paskaitos mokiniams
Pagalba teikiama, kai… Pagalba mokykloje mokiniui teikiama, kai kreipiasi:
 • ž  mokinys (savarankiškai) (neturint 16 metų, prašomas raštiškas tėvų sutikimas);
 • ž  mokinio tėvai (globėjai, rūpintojai);
 • ž  mokytojai, gavę mokinio tėvų (globėjų, rūpintojų) sutikimą;
 • ž  Vaiko teisių apsaugos tarnyba
 • ž  Pedagoginės psichologinės pagalbos tarnybos (PPT) sprendimu