Lankomumo tvarka

VILKYČIŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS MOKINIŲ PAMOKŲ LANKOMUMO APSKAITOS TVARKOS APRAŠAS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Mokinių lankomumo tvarkos Aprašas (toliau Aprašas) mokykloje nustato atsakingus už lankomumą asmenis ir jų funkcijas, veiklos koordinavimą. 2. Lankomumo prevencijos tikslas – sukurti sistemą, kuri operatyviai spręstų mokyklos nelankymo problemas. 3. Šiame lankomumo apraše nustatoma mokinių, klasės auklėtojų, dalykų mokytojų, socialinės pedagogės ir administracijos bendradarbiavimo tvarka, sprendžiant pamokų nelankymo klausimus mokykloje. 4. Nelankantys mokyklos mokiniai – tie, kurie dėl įvairių priežasčių visiškai nelanko mokyklos. 5. Epizodiškai lankantys mokiniai – tie, kurie į pamokas ateina 2-3 dienas per mėnesį. 6. Vengiantys lankyti mokyklą mokiniai – tie, kurie per mėnesį be pateisinamos priežasties praleidžia daugiau kaip 20 pamokų. 7. Linkę praleidinėti pamokas mokiniai – tie, kurie per mėnesį be pateisinamos priežasties praleidžia iki 20 pamokų. 8. Mokiniams, vengiantiems ir linkusiems praleidinėti pamokas, reikalinga nuolatinė kontrolė, prevencinė pagalba. II. ATSAKINGI ASMENYS IR JŲ FUNKCIJOS 9. Mokinys – atsakingas už dokumentų, pateisinančių praleistas pamokas pateikimą klasės auklėtojui. 9.1. laikosi visų mokymo sutartyje numatytų sąlygų, mokyklos vidaus tvarką reglamentuojančių dokumentų reikalavimų; 9.2. savavališkai išėjus, tai yra pabėgus iš pamokų, kitą dieną rašo pasiaiškinimą klasės auklėtojui (jam nesant – socialiniam pedagogui). 10. Mokinių tėvai (globėjai, rūpintojai): 10.1. užtikrina punktualų ir reguliarų mokyklos lankymą bei operatyviai sprendžia mokinio lankomumo klausimus; 10.2. bendradarbiauja su mokyklos vadovais, dalykų mokytojais, klasės auklėtojais, socialine prdagoge; 10.3. pasikeitus gyvenamajai vietai, kontaktiniams telefono numeriams, informuoja klasės auklėtoją; 10.4. iš anksto arba pirmą vaiko neatvykimo į mokyklą dieną iki pamokų pabaigos apie neatvykimo priežastis informuoja klasės auklėtoją (jam nesant – socialinį pedagogą); 10.5. ne rečiau kaip kartą per mėnesį susipažįsta su praleistų pamokų skaičiumi elektroniniame dienyne bei lankomumo ir pažangumo ataskaitoje, kurioje pasirašo. 11. Dalyko mokytojai – atsakingi už mokomojo dalyko pamokų lankomumo žymėjimą ir apskaitą. 12. Klasės auklėtojai – atsakingi už bendrą klasės mokinių pamokų lankomumo apskaitą ir tėvų informavimą apie jos rezultatus. 12.1. Imasi atitinkamų priemonių spręsti auklėtinių mokyklos lankomumo problemas. 13. Socialinė pedagogė – palaikydama ryšius su mokyklos administracija ir kitomis institucijomis aiškinasi, vertina ir sprendžia nelankančių mokyklos mokinių tokio elgesio priežastis, individualiai dirba su socialinių problemų turinčiu mokiniu, jo šeima. 14. Vaiko gerovės komisija – analizuoja klasių auklėtojų, socialinės pedagogės pateiktą informaciją, teikia siūlymus direktoriui. 15. Direktorius – vertina pateiktą informaciją ir siūlymus, teikia prašymus, informaciją savivaldybės Vaiko teisių skyriui, rajono Vaiko gerovės komisijai ir įspėja mokyklos nelankantį mokinį. III. LANKOMUMO APSKAITOS TVARKA 16. Pamokų lankomumas fiksuojamas elektroniniame dienyne. Praleistos pamokos žymimos raide „n“, pavėlavimas „p“. 17. Praleistos pamokos pateisinamos: 17.1. pateikiant gydytojo pažymą; 17.2. praleistos dėl svarbios priežasties, kurias nurodo tėvai (globėjai) pateikdami raštišką paaiškinimą (ne ilgiau kaip 3 dienos); 17.3. kai iš pamokų išleidžia klasės auklėtojas, socialinis pedagogas ar mokyklos administracija (liga, nelaimingas atsitikimas, artimojo mirtis, laidotuvės, atstovavimas mokyklai įvairiuose renginiuose); 18. Dėl kitų priežasčių: 18.1. dėl autobuso, vežančio mokinius į mokyklą, neatvykimo ar vėlavimo; 18.2. kai mokinys atstovauja mokyklai olimpiadose, konkursuose, konferencijose, varžybose, kt. renginiuose (direktoriaus įsakymas); 18.3. kai oro temperatūra yra 20 laipsnių šalčio ar žemesnė, į mokyklą gali neiti 1-5 klasių mokiniai, esant 25 laipsniams šalčio ar žemesnei temperatūrai, 6-10 klasių mokiniai. 19. Praleistos pamokos nepateisinamos: 19.1. savavališkai išėjus, tai yra pabėgus iš pamokos; 19.2. neturint pateisinamo dokumento. 20. Už praleistų pamokų mokomąjį kursą mokinys privalo atsiskaityti. Mokinys pats privalo susirasti reikalingą mokomąją medžiagą ir paskirtu laiku atsiskaityti dalyko mokytojui. Dalykų mokytojai turi padėti mokiniui gauti reikalingą informaciją. 21. Lankomumo apskaita: 21.1. klasės auklėtojas turi kasdien kontroliuoti klasės mokinių lankomumą; 21.2. dalykų mokytojai informuoja klasės auklėtoją arba socialinį pedagogą apie mokinio vėlavimą į pamoką ir pabėgimą iš pamokos įrašydami į „Mokinių vėluojančių ir praleidusių pamokas registracijos žurnalą“; 21.3. dėl ligos, išvykos ar kitos pateisinamos priežasties praleidus pamokas, tėvai ar globėjai praneša klasės auklėtojui; 21.4. kitą dieną po praleistų pamokų mokinys privalo klasės auklėtojui pristatyti pateisinamąją pažymą apie praleistas pamokas; 21.5. kai numatomas sanatorinis gydymas, tėvai nedelsdami kreipiasi į direktorių, rašo prašymą, pateikia medicinos įstaigos siuntimo kopiją; 21.6. jei mokiniui reikia anksčiau išeiti iš pamokų, tėvai ar globėjai turi kreiptis raštu arba skambučiu į klasės auklėtoją ar dalyko mokytoją, nurodydami išėjimo priežastį; 21.7. jei mokinys iš anksto žino, kad negalės atvykti į mokyklą (išskyrus ligos atvejus), jis turi informuoti klasės auklėtoją ir grįžęs į mokyklą, atnešti pateisinamąjį dokumentą; 21.8. jei mokinys pamokų metu suserga, blogai jaučiasi ar iškilo kita problema jis kreipiasi į socialinį pedagogą (jam nesant į administraciją) ir parašo prašymą. Socialinis pedagogas (jam nesant administracija) praneša tėvams ir pasirūpina saugiu mokinio parvykimu namo; 21.9. kasdieninę mokinių lankomumo apskaitą 1-4 klasėse vykdo elektroniniame dienyne klasės mokytojas, 5-10 klasėse – dalyko mokytojas fiksuoja elektroniniame dienyne ir atsakingas mokinys – klasės lankomumo sąsiuvinyje; 21.10. klasės auklėtojas ir mokiniai, atsakingi už lankomumą, peržiūri mokinių praleistas pamokas pateisinančius dokumentus, sudaro mėnesio praleistų pamokų suvestinę ir ataskaitas pateikia pavaduotojai ugdymui iki kito mėnesio 5 dienos. IV. LANKOMUMO PREVENCIJOS PRIEMONĖS 22. Mokinys, praleidęs per mėnesį 15 ir daugiau pamokų be pateisinamos priežasties, įtraukiamas į tą mėnesį blogiausiai mokyklą lankančių mokinių sąrašą. 23. Mokiniui per mėnesį praleidus ir nepateisinus daugiau kaip 15 pamokų, klasės auklėtojas informuoja tėvus apie mokinio praleistas ir nepateisintas pamokas: 23.1 Auklėtojas kalbasi su mokiniu dėl mokinio lankomumo; 23.2. Auklėtojo pokalbis su mokiniu bei mokinio tėvais. 24. Mokinys, per kitą mėnesį praleidęs ir nepateisinęs daugiau kaip 15 pamokų, bendrauja su socialine pedagoge, raštu paaiškina praleidimo priežastis, teikiama žodinė pastaba, informuojami tėvai (globėjai, rūpintojai). 25. Dvi savaites nuo įspėjimo apie praleistas pamokas mokinio lankomumas yra stebimas. Lankomumą stebi socialinis pedagogas. Lankomumui nepagerėjus (praleistos pamokos be pateisinamos priežasties) ir toliau piktybiškai praleidinėjant pamokas: socialinis pedagogas arba klasės auklėtojas informuoja tėvus apie be pateisinamos priežasties praleidžiamas pamokas, klasės auklėtojas apie mokinį informuoja administraciją, socialinis pedagogas informuoja raštu socialinius partnerius. 26. Mokiniui nepasitaisius, organizuojamas Vaiko gerovės komisijos posėdis. Tėvus į posėdį kviečia klasės auklėtojas. Tėvams neatvykus, mokyklos direktorius rašo oficialų pranešimą-kvietimą atvykti į mokyklą. Jei po šio kvietimo tėvai neatvyksta į svarstymą, socialinis pedagogas ir klasės auklėtojas vyksta į namus ir užpildo „Apsilankymas mokinio šeimoje“ lapą bei informuoja tėvus apie jų atsakomybę už vaikų nepriežiūrą. 27. Jei mokinys ir toliau be pateisinamos priežasties praleidinėja pamokas, jam skiriamas oficialus įspėjimas, vėliau griežtas įspėjimas, griežtas papeikimas. 28. Mokiniui toliau praleidinėjant pamokas be priežasties, organizuojamas mokytojų tarybos posėdis, kuriame dalyvauja mokinys, klasės auklėtojas, mokinio tėvai, administracija. 29. Mokinys, du kartus per mokslo metus svarstytas Mokytojų tarybos posėdyje, rekomenduojamas policijos komisariato dėl administracinės nuobaudos tėvams skyrimo. 30. Mokiniui toliau praleidinėjant pamokas be pateisinamos priežasties, Mokytojų taryba sprendžia klausimą dėl Mokymosi sutarties (turi 16 metų) nutraukimo. ________________________________________________

Mokyklos mokinių lankomumo apskaitos tvarkos aprašas