Užmokesčio tvarka

PATVIRTINTA Šilutės r. Vilkyčių pagrindinės mokyklos direktoriaus 2015 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V1-61 UŽMOKESČIO  DYDŽIO UŽ VAIKO IŠLAIKYMĄ ŠILUTĖS R. VILKYČIŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS IKIMOKYKLINĖSE UGDYMO GRUPĖSE NUSTATYMO TVARKOS APRAŠAS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Užmokesčio  dydžio už vaiko išlaikymą Šilutės r. Vilkyčių pagrindinės mokyklos  ikimokyklinėse ugdymo grupėse nustatymo tvarkos aprašas (toliau - aprašas) reglamentuoja ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų maitinimo, prekių, skirtų ugdymo reikmėms mokesčio nustatymo, lengvatų taikymo ir dokumentų lengvatoms taikyti priėmimo sąlygas. 2. Aprašas parengtas vadovaujantis Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2014 m. spalio 30 d. sprendimu Nr. T1-2268 „Dėl užmokesčio dydžio už vaikų išlaikymą švietimo įstaigose nustatymo“ ir Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2007 m. gruodžio 13 d. sprendimu Nr. T1-302 (2009 m. gegužės 28 d. sprendimu Nr. T1-987, 2012 m. balandžio 26 d. sprendimu Nr. T1-408, 2015 m. gegužės 28 d. sprendimu Nr. T1-2510) „Dėl užmokesčio dydžio už vaikų išlaikymą švietimo įstaigose nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“. II. MOKESČIO UŽ MAITINIMĄ IR PREKĖMS ĮSIGYTI NUSTATYMAS 3. Nustatyti nuo 2015 m. rugsėjo 1 d. mokestį už vaiko maitinimą kiekvieną lankytą, nelankytą ir nepateisintą dieną: 3.1. ikimokyklinio ugdymo (lopšelio) grupėje – 1,80 Eur (pusryčiai – 0,52 Eur, pietūs – 0,79 eur, vakarienė – 0,49 Eur); 3.2. ikimokyklinio ugdymo grupėje – 1,97 Eur (pusryčiai – 0,57 Eur, pietūs – 0,87 Eur, vakarienė – 0,53 Eur). 4. Nustatyti mokestį prekėms įsigyti ikimokyklinio amžiaus vaikui už kiekvieną lankytą, nelankytą ir nepateisintą dieną – 0,30 Eur. 5. Už vaiko maitinimą ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupėse, kurių veiklos trukmė ilgesnė nei 4 valandos, tėvai (globėjai) moka 100 procentų Šilutės rajono savivaldybės tarybos nustatytos vaikų dienos maitinimo normos mokestį už kiekvieną lankytą ir nelankytą dieną, jei ji praleista be pateisinamos priežasties. Lėšos, gaunamos už praleistas dienas be pateisinamos priežasties, naudojamos įstaigoje prekėms įsigyti. 6.  Trumpo buvimo (iki 4 valandų) ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupių vaikai, tėvų pageidavimu, gali būti nemaitinami. Tiems, kurie pageidauja maitintis, taikoma atitinkamo amžiaus vaikams nustatyta maitinimo išlaidų norma. 7. Ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikams už kiekvieną lankytą, nelankytą ir nepateisintą dieną taikomas Šilutės rajono savivaldybės tarybos nustatyto dydžio mokestis prekėms įsigyti (priemonėms, medžiagoms, patalpų funkcionavimui užtikrinti, trumpalaikiam inventoriui įsigyti). III. UŽMOKESČIO LENGVATŲ TAIKYMAS IR JAS PATVIRTINANČIŲ DOKUMENTŲ PATEIKIMAS 8. Mokestis už vaiko maitinimą ir prekėms įsigyti tėvu prašymu mažinamas 50 % nustatytos normos už kiekvieną lankytą, nelankytą ir nepateisintą dieną, jeigu: 8.1. vaikas (vaikai) turi tik vieną iš tėvų, pateikus tai patvirtinančius dokumentus: 8.1.1. prašymą dėl užmokesčio sumažinimo 50 %; 8.1.2. šeimos sudėtį patvirtinantį dokumentą ar gyvenamosios vietos deklaracijos kopiją; 8.1.3. vaiko gimimo liudijimo kopiją; 8.1.4. našliams - mirties liudijimo kopiją; 8.1.5.  išsituokusiems – ištuokos liudijimo kopiją; 8.1.6. pažymą iš antstolių kontoros apie iš sutuoktinio (sugyventinio) negaunamus alimentus už 3 praėjusius mėnesius. Lengvata taikoma atsižvelgiant į kiekvieno mėnesio gautas išmokas (pvz. spalio mėn. išmokų negauta -  lengvata taikoma sausio mėnesio mokesčiui; lapkričio mėn. alimentai priskaičiuoti -  vasario mėn. lengvata netaikoma). 8.2. Šeima augina tris ir daugiau vaikų (vaikai iki 18-kos ir daugiau kaip 18 metų, jeigu mokosi dieninėse visų tipų (ir aukštosiose) mokyklose, pateikus tai patvirtinančius dokumentus: 8.2.1. prašymą dėl užmokesčio sumažinimo 50 %; 8.2.2. šeimos sudėtį patvirtinantį dokumentą ar gyvenamosios vietos deklaracijos kopiją; 8.2.3. vaikų iki 18 m. gimimo liudijimų kopijas; 8.2.4. vyresnių kaip 18 metų vaikų pažymą iš ugdymo institucijos apie  mokymąsi dieninėse mokyklose 2 kartus metuose (vasario ir rugsėjo mėnesiais). 8.3. Vienas iš tėvų atlieka tikrąją karinę tarnybą (privalomąją, profesinę, krašto apsaugos savanorių, kariūnų), pateikus tai patvirtinančius dokumentus: 8.3.1 prašymą dėl užmokesčio sumažinimo 50 %; 8.3.2. šeimos sudėtį patvirtinantį dokumentą ar gyvenamosios vietos deklaracijos kopiją; 8.3.3. vaiko gimimo liudijimo kopiją; 8.3.4. pažymą iš karinės tarnybos vietos. 8.4. Vaikas auga moksleivių ar studentų šeimoje, kurioje vienas iš tėvų mokosi mokymo įstaigos dieniniame skyriuje, pateikus pažymas apie mokslo tęsimą vasario ir rugsėjo mėnesiais, pateikus tai patvirtinančius dokumentus: 8.4.1. prašymą dėl užmokesčio sumažinimo 50 %; 8.4.2. šeimos sudėtį patvirtinantį dokumentą ar gyvenamosios vietos deklaracijos kopiją, 8.4.3. vaiko gimimo liudijimo kopiją; 8.4.4. pažymą iš ugdymosi institucijos apie dienines studijas 2 kartus metuose (vasario ir rugsėjo mėnesiais). 8.5.  Jeigu du vaikai iš vienos šeimos lanko ikimokyklinę įstaigą, vienam iš jų mokestis mažinamas 50 %, pateikus tai patvirtinančius dokumentus: 8.5.1. informatyvų prašymą dėl užmokesčio sumažinimo 50%; 8.5.2. šeimos sudėtį patvirtinantį dokumentą ar gyvenamosios vietos deklaracijos kopiją; 8.5.3. vaikų gimimo liudijimų kopijas. 9. Nelankant dienos pateisintos, jeigu vaikas nelanko įstaigos dėl: 9.1. oro temperatūros, žemesnės negu minus 20ºC; 9.2. vaiko ligos; 9.3. tėvų (globėjų) kasmetinių atostogų, pateikus dokumentą iš darbovietės. (dienos nepateisinamos, jeigu motinai suteikiamos atostogos vaiką auginti); 9.4. motinos nėštumo, gimdymo atostogų, pateikus dokumentą iš darbovietės; 9.5. vaikai atostogauja nuo birželio 1 d. iki rugpjūčio 31 d. Trumpesnis atostogų laikas pateisinamas tėvų prašymu, nurodant atostogų pradžią ir pabaigą. 10. Dokumentai, patvirtinantys lengvatos taikymą, pateikiami švietimo įstaigos direktoriui kasmet iki rugsėjo 1 d., priimant vaiką į įstaigą arba bet kuriuo metu, atsiradus teisei į lengvatą. Lengvata taikoma nuo kitos dienos po dokumentų pateikimo arba naikinama netekus teisės į ją. 11. Pateikus dokumentus pavėluotai, lengvatos taikomos nuo kito po dokumentų pristatymo mėnesio 1 dienos. Už praėjusį laikotarpį mokestis neperskaičiuojamas. 12. Lengvatos taikymas įforminamas švietimo įstaigos direktoriaus įsakymu. 13. Už tėvų (globėjų) informavimą apie teikiamas lengvatas atsakingos grupių auklėtojos. IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 14. Užmokestis už vaiko išlaikymą ikimokyklinio ugdymo grupėje mokamas už einamąjį mėnesį iki 25 dienos. 15. Įstaigos vadovas turi teisę išbraukti iš sąrašų vaikus, kurių tėvai (globėjai) nustatytu laiku be pateisinamų priežasčių nesumoka mokesčių (už 1 mėnesį). 16. Tėvams (globėjams),  skolingiems už  vaiko išlaikymą ir išvykusiems iš ikimokyklinio ugdymo grupės, mokesčiai gali būti išieškomi Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. ________________________