Vaiko gerovės komisija

VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 2019 M.

Tikslas. Užtikrinti vaikų gerovę, saugumą mokykloje, gerą savijautą, individualias vaiko galimybes atitinkančius ugdymo(si) pasiekimus bei pažangą.

Uždaviniai:

  1. Stiprinti ir plėtoti smurto, patyčių ir žalingų įpročių prevencijos veiklas.
  2. Teikti švietimo pagalbą mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių.
  3. Sudaryti sąlygas kiekvienam mokiniui siekti asmeninės pažangos, atsižvelgiant į jų poreikius ir gebėjimus.
  4. Įgyvendinti prevencines programas, aktyviai dalyvauti įvairiuose projektuose, konkursuose, akcijose, veiksmo savaitėse.
  5. Numatyti krizės valdymo veiksmus, įvykus krizei.

Vaiko gerovės tvarkos aprašas

Informacija atnaujinta:

2019-01-17