Darbo tvarkos taisyklės

PATVIRTINTA

Šilutės r. Vilkyčių pagrindinės mokyklos

direktoriaus 2012 m. birželio 4 d.

įsakymu Nr. V1-173

ŠILUTĖS R. VILKYČIŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS DARBO TVARKOS TAISYKLĖS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Šilutės Šilutės r. Vilkyčių pagrindinės mokyklos darbo tvarkos taisyklės (toliau – Taisyklės) - norminis teisės aktas, kuris, sutinkamai su Lietuvos Respublikos darbo kodeksu (Žin., 2002, Nr. 64 2569) (toliau – Darbo kodeksas) reglamentuoja darbo santykius Šilutės r. Vilkyčių pagrindinėje mokykloje (toliau – Mokykla), kurio tikslas – įgyvendinti teisės aktuose numatytas vidinio teisinio darbo santykių reglamentavimo galimybes įstaigos lygmenyje, konkretizuoti teisės aktais kuriamą darbo santykių reglamentavimą, priderinant jį prie Mokyklos veiklos specifikos, apibrėžti teisės aktuose neaptariamus darbo santykių aspektus.

2. Kartu su teisės aktais ir kitais Mokyklos vidiniais dokumentais taisyklės sukuria vieningą ir aiškią darbo teisinių santykių reglamentavimo sistemą ir struktūrą.

3. Taisykles įsakymu tvirtina mokyklos direktorius, suderinęs su Mokyklos taryba ir Mokyklos mokytojų taryba, ir aptarnaujančiu personalu.

II. PRIĖMIMO Į DARBĄ TVARKA

4. Mokyklos darbuotojus į darbą priima mokyklos direktorius ar jo įgaliotas asmuo teisės aktų nustatyta tvarka:

4.1. Pedagoginiai darbuotojai atrankos būdu:

4.1.1. prašymą leisti dalyvauti atrankoje;

4.1.2. asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;

4.1.3. išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;

4.1.4. gyvenimo aprašymą (CV);

4.1.5. pedagogo kvalifikaciją patvirtinančio dokumento kopiją (jei toks reikalavimas nustatytas Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 48 straipsnyje);

4.1.6. pedagoginių ir psichologinių žinių kursų išklausymo dokumento kopiją (jei toks reikalavimas nustatytas Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 48 straipsnyje);

4.1.7. atrankai pretendentas taip pat gali pateikti buvusių darboviečių rekomendacijas.

4.2. Administracijai konkurso būdu:

4.2.1. prašymą leisti dalyvauti konkurse (toliau vadinama – prašymas);

4.2.2. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, išsilavinimą patvirtinantį dokumentą, ir šių dokumentų kopijas;

4.2.3. gyvenimo aprašymą (CV);

4.2.4. užpildytą pretendento anketą. Pretendento anketa gali būti pildoma vietoje, pateikus prašymą asmeniškai, arba siunčiama registruotu laišku kartu su prašymu;

4.2.5. darbo patirtį (stažą) patvirtinančius dokumentus, jeigu pareigybės, kurią užimti paskelbtas konkursas, aprašyme pretendentui nustatytas specialusis reikalavimas turėti atitinkamą darbo patirtį (stažą), ir jų kopijas;

4.2.6. kitus konkursą organizuojančios mokyklos reikalaujamus dokumentus, būtinus patvirtinti pretendento atitiktį pareigybės, kurią užimti paskelbtas konkursas, aprašyme nustatytiems specialiesiems reikalavimams, ir šių dokumentų kopijas.

43. Kiti darbuotojai:

4.3.1. asmens dokumentą (pasą ar tapatybės kortelę);

4.3.2. valstybinio socialinio draudimo pažymėjimą ar kortelę;

4.3.3. išsilavinimą patvirtinančius dokumentus;

4.3.4. kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus;

4.3.5. asmens medicininę knygelę (sveikatos pasą);

4.3.6. 2 fotonuotraukas (3x4 cm);

4.3.7. dokumentą patvirtinantį darbuotojo darbo stažą;

4.3.8. darbuotojas, priimamas į antraeiles pareigas, iki darbo sutarties sudarymo privalo pateikti iš pagrindinės darbovietės pažymą, kurioje turi būti nurodytas jo kasdieninio darbo toje darbovietėje laikas (savaitinis, mėnesinis).

5. Išeidamas iš darbo, darbuotojas privalo darbo pažymėjimą grąžinti darbdaviui. Darbo pažymėjimas galioja iki darbo sutartyje nustatyto termino.

6. Darbuotojų darbo pažymėjimas turi būti darbo vietoje.

7. Darbuotojas, praradęs darbo pažymėjimą, privalo apie tai pranešti mokyklos direktoriui ne vėliau kaip kitą darbo dieną.

III. DARBO IR POILSIO LAIKAS

8. Mokykloje nustatoma 5 darbo dienų savaitė su dviem poilsio dienomis šeštadieniais ir sekmadieniais. Mokykla nedirba valstybės nustatytų švenčių dienomis. Šeštadienis, sekmadienis ar šventės diena darbo diena gali būti skelbiama atskiru direktoriaus įsakymu.

9. Mokyklos darbo laiko pradžia – 7.00 val., darbo laiko pabaiga – 17.00 val.

10. Pamokos vyksta ugdymo plane nustatytu laiku.

11. Pamokos trukmė – 45 min., pirmųjų klasių mokiniams – 35 minutės.

12. Nustatomas toks pamokų ir pertraukų laikas:

Pamoka

Pradžia

Pabaiga

Pertrauka

1.

8.10

8.55

10 min

2.

9.05

9.50

10 min

3.

10.00

10.45

30 min

4.

11.15

12.00

10 min

5.

12.10

12.55

10 min

6.

13.05

13.50

10 min

7.

14.00

14.45

10 min

13. Pamokų laikas gali būti trumpinamas direktoriaus įsakymu, o taip pat pamokų bei pertraukų laikas keičiamas šventinių, metodinių renginių ir posėdžių dienomis bei darbo sąlygoms neatitinkant sanitarinių higieninių normų reikalavimų (pvz., esant šaltoms patalpoms). Minimali sutrumpintos pamokos trukmė – 30 min.

14. Valgyklos darbo laiko pradžia – 9.00 val., darbo laiko pabaiga – 16.00 val.

15. Atskirų darbuotojų darbo laiko režimas nustatomas kituose vidiniuose įstaigos dokumentuose.

16. Būti mokyklos patalpose ne įstaigos darbo metu galima mokyklos administracijos dar

buotojams, taip pat darbuotojams, kurių darbo grafikas nesutampa su įstaigos darbo laiku. Kiti darbuotojai ne įstaigos darbo laiku į mokyklos patalpas gali patekti tik turėdami direktoriaus arba direktoriaus pavaduotojo leidimą.

17. Mokyklos direktoriaus, direktoriaus pavaduotojų darbo laikas, viršijantis jiems nustatytą darbo laiko trukmę, nelaikomas viršvalandžiais.

18. Kasmetinės atostogos darbuotojams suteikiamos vadovaujantis teisės aktų nustatytais

reikalavimais ugdymo plane numatytų mokinių atostogų metu. Išimtinais atvejais, esant svarbioms šeimyninėms, asmeninėms ar kitoms aplinkybėms, organizacinėms ir finansinėms galimybėms, kasmetinės atostogos gali būti suteikiamos ir mokslo metų laikotarpiu.

19. Mokykloje nustatoma tokia kasmetinių atostogų suteikimo eilės sudarymo tvarka:

19.1. kiekvienas darbuotojas atostogų prašymą iki einamųjų metų balandžio 5 d. pateikia mokyklos direktoriui;

19.2. iki balandžio 15 d. visi pateikti prašymai įvertinami, derinami tarpusavyje, koreguojami atsižvelgiant į būtinybę užtikrinti visos įstaigos veiklos ir atskirų funkcijų atlikimo nepertraukiamumą;

19.3. iki balandžio 30 d. direktoriaus įsakymu patvirtinama suderinta atostogų eilė, kuri tampa teisiniu kiekvieno darbuotojo atostogų pagrindu; atskiri įsakymai dėl konkretaus darbuotojo atostogų nepriimami;

19.4. atostogų suteikimo eilė po jos patvirtinimo gali būti tikslinama šalių susitarimu, tikslinimus įforminant direktoriaus įsakymu.

20. Nebuvimo darbe administracijos leidimu pagrindai, sąlygos ir tvarka:

20.1. negalėdamas atvykti į darbą nustatytu laiku darbuotojas privalo apie tai nedelsdamas raštu, o nesant tokios galimybės – telefonu, pranešti mokyklos direktoriui arba direktoriaus pavaduotojui ugdymui, nurodydamas neatvykimo priežastis;

20.2. priežastis pripažinus svarbiomis, darbuotojui suteikiamas leidimas neatvykti į darbą administracijos leidimu, šį leidimą patvirtinant direktoriaus įsakymu ar viza;

20.3. kai darbuotojas apie neatvykimą informuoja telefonu, vėliau atvykęs į darbą žodinio prašymo leisti neatvykti į darbą faktą jis privalo patvirtinti raštu;

20.4. darbuotojui neinformavus darbdavio apie nebuvimą darbe arba neatvykimo priežastis pripažinus nesvarbiomis, direktoriaus įsakymu sudaroma darbo grupė, kuri surašo aktą, kurio pagrindu darbo laiko apskaitoje darbuotojui fiksuojama pravaikšta.

21. Apie sveikatos sutrikimą ir gautą nedarbingumo pažymėjimą darbuotojas nedelsdamas praneša direktoriui arba direktoriaus pavaduotojui ugdymui, nurodydamas nedarbingumo pažymėjime nustatytą nedarbingumo laikotarpį. Darbuotojas taip pat privalo nedelsdamas informuoti darbdavį apie nedarbingumo pažymėjimo galiojimo laikotarpio pratęsimą. Darbuotojui negalint pranešti pačiam, jis, esant galimybei, privalo pasirūpinti, jog darbdavį informuotų kitas asmuo.

22. Darbuotojo nušalinimo nuo darbo dėl neblaivumo (girtumo) ar apsvaigimo nuo psichiką veikiančių medžiagų tvarka reglamentuojama atskiru mokyklos direktoriaus įsakymu patvirtinta tvarka.

23. Darbuotojų dirbtas laikas žymimas darbo laiko apskaitos žiniaraščiuose.

IV. DARBO UŽMOKESTIS, GARANTIJOS IR KOMPENSACIJOS

24. Darbo užmokesčio dydis, mokėjimo tvarka ir periodiškumas nustatomas su darbuotoju sudaromoje darbo sutartyje.

25. Priedai ir priemokos darbuotojams skiriamos direktoriaus įsakymu, vadovaujantis teisės aktuose nustatyta tvarka ir pagrindais.

V. KVALIFIKACIJOS KĖLIMAS IR ATESTAVIMAS

26. Mokyklos darbuotojų kvalifikacijos kėlimas ir mokytojų bei pagalbos mokiniui specialistų atestavimas vykdomas teisės aktuose nustatyta tvarka ir vidiniais mokyklos dokumentais.

27. Darbuotojams, kurie mokosi savo iniciatyva ir neturi mokyklos siuntimo, už tikslinių mokymosi atostogų laiką nemokama.

VI. DARBUOTOJŲ SKATINIMAS

28. Sąžiningai, profesionaliai dirbantiems, drausmingiems ir pavyzdingo elgesio darbuotojams gali būti taikomos šios paskatinimo priemonės:

29.1. padėka;

29.2. piniginė premija;

29.3. vardinė dovana.

30. Paskatinimai paprastai skiriami kartą per metus – specialiai skirtame renginyje.

31. Pasiūlymus dėl mokyklos darbuotojo visų metų eigoje gali teikti visi mokyklos bendruomenės nariai, registruodami pasiūlymus specialiai tam skirtoje vietoje mokyklos internetinėje svetainėje. Pasiūlyme nurodomas darbuotojas, kurį siūloma skatinti, ir jo darbai, charakterio savybės ar kitos aplinkybės, už kurias, siūlančiojo nuomone, paskatinimas turėtų būti skiriamas.

32. Likus ne mažiau kaip 2 savaitėm iki paskatinimų paskyrimo dienos, sudaroma speciali komisija, į kurią įeina po 3 atstovus pedagoginiam personalui, po 1 – techniniam personalui atstovus, kurie įvertina pateiktus pasiūlymus ir bendru sutarimu sudaro sąrašą darbuotojų, nusipelniusių paskatinimo, sąrašą, kurį likus ne mažiau kaip 1 savaitei iki paskatinimų paskyrimo dienos, perduoda mokyklos direktoriui.

33. Paskatinimus pateiktame sąraše nurodytiems darbuotojams įsakymu paskiria mokyklos direktorius.

34. Materialinis skatinimas skiriamas atsižvelgiant į finansines įstaigos galimybes.

35. Ypatingais atvejais paskatinimas darbuotojui gali būti skiriamas ir kitomis progomis.

36. Darbuotojas negali būti skatinamas, jeigu turi galiojančią drausminę nuobaudą.

VII. DRAUSMINĖ IR MATERIALINĖ ATSAKOMYBĖ

37. Drausminė atsakomybė taikoma už teisės aktuose, taip pat vidiniuose įstaigos dokumentuose numatytų vidaus tvarkos, darbo tvarkos reikalavimų nevykdymą, darbo funkcijų neatlikimą ar netinkamą atlikimą, teisėtų mokyklos administracijos nurodymų nevykdymą.

38. Be Darbo kodekse įvardintų bendrųjų atvejų, kai darbo drausmės pažeidimas pripažįstamas šiurkščiu, šiurkščiais laikomi ir šie darbo tvarkos pažeidimai:

38.1. smurto ar prievartos prieš mokyklos bendruomenės narį ar mokyklos svečią panaudojimas;

38.2. tyčinis veiklos ir kitų dokumentų sunaikinimas, pradanginimas ar jų duomenų klastojimas;

38.3. amoralus ir dėl to nesuderinamas su jų pareigomis mokyklos vadovų ir pedagogų elgesys ne darbo metu;

38.4. nuolatinis vėlavimas į darbą, išėjimas iš darbo be mokyklos administracijos leidimo;

38.5. alkoholinių, toksinių bei narkotinių medžiagų laikymas ir jų naudojimas darbo metu;

38.6. neatvykimas į darbą be svarbių priežasčių visą darbo dieną.

39. Drausminė atsakomybė taikoma laikantis teisės aktuose nustatytos tvarkos.

40. Materialinės atsakomybės taikymo pagrindus ir tvarką nustato teisės aktai.

41. Visiškos materialinės atsakomybės sutartys gali būti sudaromos su direktoriaus pavaduotoju ūkio reikalams.

42. Sudarant visiškos materialinės atsakomybės sutartį, nustatoma, už kokias materialines vertybes darbuotojas prisiima visišką materialinę atsakomybę ir kokius įsipareigojimus prisiima darbdavys, užtikrindamas sąlygas, kad žala neatsirastų.

VIII. DARBUOTOJŲ SAUGA IR SVEIKATA

43. Darbuotojų saugos ir sveikatos klausimai reglamentuojami teisės aktuose ir specialiuose įstaigos vidiniuose dokumentuose.

44. Įvykus nelaimingam atsitikimui, būtina nedelsiant pranešti Mokyklos administracijai, kreiptis į artimiausią gydymo įstaigą arba iškviesti greitąją medicininę pagalbą ir iki tyrimo pradžios išsaugoti įvykio vietą tokią, kokia buvo nelaimingo atsitikimo metu, jei tai nekelia pavojaus kitų darbuotojų bei Mokyklos bendruomenės narių saugumui ar gyvybei.

45. Įvykus nelaimingam atsitikimui pakeliui į darbą arba iš darbo, reikia nedelsiant pačiam arba per kitus asmenis pranešti Mokyklos administracijai apie atsitikimą ir jo aplinkybes.

46. Darbuotojai privalo iki kiekvienų mokslo metų pradžios pasitikrinti sveikatą ir pateikti darbdaviui nustatytos formos medicininę pažymą apie sveikatos būklę.

47. Esant ypatingoms aplinkybėms (pvz., darbuotojui pateikus riboto darbingumo pažymėjimą, pasibaigus nurodytam terminui, kilus pagrįstų abejonių dėl darbuotojo sveikatos būklės) darbdavys, siekdamas užtikrinti visų mokyklos bendruomenės narių interesų apsaugą užtikrinančią saugią darbo aplinką, darbuotoją gali įpareigoti atlikti neeilinį pakartotinį sveikatos pasitikrinimą.

IX. DARBO SUTARTIES NUTRAUKIMAS

48. Darbo sutarties nutraukimo pagrindai įvardijami, nutraukimo procedūros vykdomos vadovaujantis teisės aktų reikalavimais.

49. Prašymą išeiti iš darbo be svarbios priežasties pedagoginis darbuotojas privalo pateikti likus ne mažiau kaip vienam mėnesiui iki pageidaujamos darbo sutarties nutraukimo datos. Jeigu prašymas pateikiamas vėliau, darbdavys, atsižvelgdamas į būtinybę užtikrinti darbų tęstinumą, gali atsisakyti jį tenkinti.

50. Nutraukus darbo sutartį, darbuotojas turi grąžinti jam duotą naudotis mokyklai priklausantį turtą, inventorių, perduoti dokumentaciją. Darbo sutarties nutraukimo diena yra paskutinė darbo diena.

51. Prieš išeidamas iš darbo, darbuotojas privalo įvykdyti visus ankstesnius įsipareigojimus ir jam skirtas užduotis.

X. DARBO GINČŲ NAGRINĖJIMAS

52. Darbo ginčai sprendžiami teisės aktuose nustatyta tvarka.

53. Ginčo atveju sudaroma Darbo ginčų komisija iš keturių narių – dviejų darbdavio ir dviejų darbuotojų atstovų.

XI. DARBO ETIKA

54. Darbuotojai, atstovaudami Mokyklą, turi laikytis bendrai priimtų etikos taisyklių, palaikyti ir gerinti Mokyklos įvaizdį, mandagiai elgtis su bendradarbiais, mokiniais, tėvais (globėjais, rūpintojais), mokyklos svečiais.

55. Mokyklos darbuotojų savitarpio santykiai turi būti grindžiami supratimo, tolerancijos, geranoriškumo ir abipusės pagarbos principais.

56. Mobiliojo telefono garsas turi būti nustatytas taip, kad netrukdytų kitiems.

57. Darbuotojams darbo metu draudžiama vartoti necenzūrinius žodžius ir posakius.

58. Darbuotojams draudžiama laikyti necenzūrinio arba žeminančio asmens garbę ir orumą turinio informaciją darbo vietoje.

59. Jei to nėra nurodyta darbuotojo pareigybės aprašyme, be išankstinio suderinimo su Mokyklos direktoriumi ar jo įgaliotu asmeniu, darbuotojas Mokyklos vardu žiniasklaidai negali teikti jokių pareiškimų (žodžiu ir/ar raštu) ar teikti bet kokią neviešą informaciją apie Mokyklą ir su Mokykla susijusius fizinius ir/ar juridinius asmenis.

XII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

60. Taisyklės įsigalioja nuo jų patvirtinimo dienos.

61. Taisyklės taikomos visiems mokyklos darbuotojams.

62. Taisyklės skelbiamos mokyklos interneto svetainėje http://www.vilkyciai.silute.lm.lt/

Darbo tvarkos taisyklės.doc