Vaizdo duomenų tvarkymas

ŠILUTĖS R. VILKYČIŲ PAGRINDINĖJE MOKYKLOJE ĮRENGTŲ VAIZDO STEBĖJIMO KAMERŲ NAUDOJIMO IR VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

 BENDROSIOS NUOSTATOS

 1. Šilutės r. Vilkyčių pagrindinėje mokykloje įrengtų vaizdo stebėjimo kamerų naudojimo ir vaizdo duomenų tvarkymo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato Šilutės r. Vilkyčių pagrindinės mokyklos (toliau – Mokykla) vidaus, pastato iš lauko ir dalies lauko teritorijos stebėjimo, vaizdo įrašymo, peržiūrėjimo, saugojimo, perkėlimo ir naudojimo tvarką, užtikrinant Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, ir kitų teisės aktų laikymąsi bei įgyvendinimą.
 2. Šis Aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, Lietuvos Respublikos civilinio kodekso antrosios knygos 2 skyriumi, Duomenų teikimo duomenų subjektui atlyginimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. rugsėjo 14 d. nutarimu Nr. 1074, kitais teisės aktais reglamentuojančiais santykius, kurie atsiranda tvarkant asmens duomenis.
 3. Šio Aprašo privalo laikytis visi Mokyklos bendruomenės nariai.
 4. Vaizdo stebėjimas – prevencinė saugumo priemonė, kurios dėka siekiama užtikrinti Mokyklos pastato ir jame esančio materialinio turto apsaugą, viešąją tvarką, saugią aplinką, užkertančią kelią bet kokioms smurto, prievartos, patyčių, nederamo elgesio, žalingų įpročių, vagysčių apraiškoms, įeinančių ir išeinančių asmenų kontrolės tikslais, nukentėjusiems asmenims nustatyta tvarka gauti vaizdo įrašus, susijusius su įvykiais, kurie neginčytinai padėtų įrodyti jų nekaltumą, į teisingus ginčytinų situacijų išaiškinimus ar bylų nagrinėjimus.
 5. Šiame Apraše vartojamos sąvokos:

Duomenų valdytojas – Šilutės r. Vilkyčių pagrindinė mokykla, esanti adresu Veiviržo g. 16, Vilkyčių k., Saugų sen., Šilutės r.

Duomenų subjektas – juridinis ar fizinis asmuo, kuriam teikiami asmens duomenys.

Vaizdo įrašas – Mokyklos patalpose ir teritorijoje įrengtomis kameromis užfiksuotas vaizdas.

Vaizdo stebėjimas – vaizdo duomenų, susijusių su fiziniu asmeniu, tvarkymas naudojant automatines vaizdo stebėjimo priemones (vaizdo kameras) nepaisant to, ar šie duomenys yra išsaugomi laikmenoje.

Vaizdo duomenų įrašymo įrenginiai -– Mokyklos turto apskaitoje esantys skaitmeniniai įrenginiai, skirti vaizdo duomenims įrašyti, saugoti, peržiūrėti ir kopijuoti.

Vaizdo stebėjimo sistema – vaizdo duomenų įrašymo įrenginiai ir vaizdo stebėjimo kameros.

 1. Kitos Apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme ir kituose Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

 

II SKYRIUS

MOKYKLOS STEBĖJIMAS VAIZDO KAMEROMIS IR REIKALAVIMAI MOKYKLOS DARBUOTOJAMS

 1. Mokyklos vidus, pastatas iš lauko ir dalis lauko teritorijos yra stebima vaizdo stebėjimo kameromis. Vaizdo įrašai saugomi, peržiūrimi bei kopijuojami įstatymų nustatyta tvarka, naudojant specialiai šiam tikslui skirtus DVR įrenginius.
 2. Mokyklos pastatą iš lauko ir dalį lauko teritorijos fiksuoja 6 vaizdo stebėjimo kameros. Vidaus patalpos stebimos 5 vaizdo stebėjimo kameromis (1 priedas).
 3. Mokyklos vidaus bei lauko teritorijos stebėjimas vaizdo kameromis yra nenutrūkstamas.
 4. Vaizdo stebėjimo kameros įrengtos taip, kad atsižvelgiant į nustatytą vaizdo stebėjimo tikslą, vaizdo stebėjimas vykdomas ne didesnėje teritorijos ar patalpų dalyje, negu tai yra būtina ir renkama ne daugiau vaizdo duomenų, negu tai yra būtina.
 5. Vaizdo stebėjimo kameros įrengtos ir pritaikytos taip, kad nebūtų nukreiptos į erdves, kurių stebėjimas nenumatytas ir toks stebėjimas žemintų žmogaus orumą.
 6. Visus įrašomus vaizdo duomenis turi teisę tvarkyti Mokyklos direktoriaus paskirtas darbuotojas, atsakingas už vaizdo stebėjimą ir vaizdo duomenų tvarkymą (toliau – darbuotojas), išskyrus atvejus, kai sistemoje yra techniniai gedimai ar atliekami profilaktiniai darbai.
 7. Susipažinti su vaizdo duomenimis turi teisę: ūkvedys, direktoriaus pavaduotojas ugdymui, socialinis pedagogas. Mokyklos darbuotojai įgyvendindami šią teisę, raštu įsipareigoja laikytis asmens duomenų apsaugą reglamentuojančiuose teisės aktuose nustatytų reikalavimų.
 8. Atsakingas už vaizdo stebėjimo sistemos priežiūrą darbuotojas privalo:

 • laikytis pagrindinių vaizdo duomenų tvarkymo principų bei konfidencialumo ir saugumo reikalavimų, įtvirtintų Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme, tvarkos apraše ir kituose teisės aktuose;
 • užtikrinti, kad vaizdo stebėjimo sistema būtų techniškai tvarkinga, techniniai šios sistemos sutrikimai būtų šalinami operatyviai, panaudojant visus turimus techninius resursus;

14.3.   imtis priemonių, kad būtų užkirstas kelias atsitiktiniam ar neteisėtam vaizdo duomenų sunaikinimui, pakeitimui, atskleidimui, taip pat bet kokiam kitam neteisėtam tvarkymui, saugoti vaizdo duomenų įrašymo įrenginiuose esančius duomenis;

 • neatskleisti, neperduoti ir nesudaryti sąlygų bet kokiomis priemonėmis susipažinti su vaizdo duomenimis tam teisės neturintiems asmenims;
 • nedelsdamas pranešti Mokyklos direktoriui apie bet kokią įtartiną situaciją, kuri gali kelti grėsmę Mokyklos tvarkomų vaizdo duomenų saugumui.
 1. Darbuotojas užtikrina, kad vaizdo įrašas būtų neprieinamas kitiems asmenims bei

III SKYRIUS

VAIZDO DUOMENŲ ĮRAŠYMAS IR SAUGOJIMAS

 1. Vaizdo įrašymo įrenginyje (DVR) kameromis užfiksuotas vaizdas skaitmeniniu būdu įrašomas į vidinį kietąjį diską (HDD) kurio talpa 3 terabaitas.
 2. Vaizdo duomenys vaizdo duomenų įrašymo įrenginiuose saugomi ne ilgiau kaip 20 kalendorinių dienų.
 3. Dėl ribotos kietojo disko talpos, vaizdo įrašymo įrenginys po 20 kalendorinių dienų automatiškai ištrina seniausius vaizdo įrašus, o į atsilaisvinusią vietą įrašo naujausią vaizdo srautą.
 4. Atsiradus poreikiui, vaizdo įrašymo įrenginio nustatymai gali būti keičiami.
 5. Vaizdo įrašymo įrenginys leidžia atlikti vaizdo įrašų paiešką pagal datą ir laiką.

IV SKYRIUS

DUOMENŲ SUBJEKTO TEISIŲ ĮGYVENDINIMAS

 1. Duomenų subjekto rašytiniu prašymu, pateikus asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, arba teisės aktų nustatyta tvarka vaizdo stebėjimo kameromis užfiksuotas vaizdas (kopija) gali būti išduodamas:

21.1.  jeigu jis yra išsaugotas;

21.2.  jeigu jame nėra užfiksuoti tretieji asmenys arba yra trečiųjų asmenų rašytinis sutikimas tokį vaizdo įrašą (kopiją) išduoti.

 1. Teisėsaugos institucijų prašymu vaizdo stebėjimo kameromis užfiksuotas vaizdas (kopija) gali būti išduodamas be vaizde užfiksuotų asmenų sutikimo.
 2. Duomenų subjekto, norinčio gauti vaizdo įrašą (kopiją), kuriame užfiksuotas ne tik jis, bet ir tretieji asmenys, prašyme turi būti nurodytas asmens duomenų naudojimo tikslas, teikimo bei gavimo teisinis pagrindas ir prašomų pateikti asmens duomenų apimtis.
 3. Mokykla, gavusi duomenų subjekto paklausimą dėl vaizdo duomenų, susijusių su juo, tvarkymo, ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo duomenų subjekto prašymo gavimo dienos atsako, ar su juo susiję vaizdo duomenys yra tvarkomi, saugomi, ir jei saugomi, - apie šių duomenų teikimo tvarką.

V SKYRIUS

DUOMENŲ SUBJEKTO INFORMAVIMAS VYKDANT VAIZDO STEBĖJIMĄ

 1. Apie vykdomą vaizdo stebėjimą teritorijoje ir patalpose aiškiai ir tinkamai informuojama įspėjamaisiais ženklais su visa Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme reglamentuota privaloma informacija.
 2. Darbuotojai apie vaizdo duomenų tvarkymą informuojami pasirašytinai.

                                     VI SKYRIUS BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 1. Mokyklos darbuotojai, pažeidę šio Aprašo reikalavimus, atsako teisės aktų nustatyta tvarka.
 2. Aprašas skelbiamas Mokyklos interneto svetainėje https://www.vilkyciai.silute.lm.lt.
 3. Už Aprašo laikymosi priežiūrą ir jame reglamentuotų nuostatų vykdymo kontrolę atsakingas direktorius.
 4. Aprašas, įvertinus taikymo praktiką, esant poreikiui, atnaujinamas, inicijuojant naujus šio aprašo pakeitimus.
 5. Pasikeitus teisės aktų nuostatoms dėl asmens duomenų teisinės apsaugos, jomis vadovaujamasi, iki Aprašas bus pakeistas.

________________________________

MOKYKLOS VIDAUS, PASTATO IŠ LAUKO IR DALIES LAUKO TERITORIJOS

STEBĖJIMAS VAIZDO KAMEROMIS

Eil. Nr. Pavadinimas Kiekis Stebėjimo erdvė
Vaizdo stebėjimas pastato iš lauko ir dalies lauko teritorijos
1. Kamera 1 Mokyklos vidinis kiemas
2. Kamera 2 Darželio įėjimas ir priekinis kiemas
3. Kamera 3 Bibliotekos įėjimas ir mokyklos šonas
4. Kamera 4 Sporto salės lauko įėjimas ir katilinės rezervuaras
5. Kamera 5 Valgyklos lauko durys, galinis kiemas ir aikštelė
6. Kamera 6 Vaikų žaidimo aikštelė
Vaizdo stebėjimas vidaus patalpose
7. Kamera 7 II aukšto koridoriuje prie socialinės kabineto
8. Kamera 8 I aukšto paradinis įėjimas ir fojė
9. Kamera 9 I aukšto koridorius prie rūbinės
10. Kamera 10 II aukšto koridorius prie aktų salės
11. Kamera 11

Laiptai (kairėje) į II aukštą

 

VAIZDO STEBĖJIMO KAMERŲ NAUDOJIMO IR VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TVARKOS APRAŠAS

Informacija atnaujinta:

2018-06-04