Olweus

untitled

Šilutės r. Vilkyčių pagrindinė mokykla veikia vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Švietimo įstatymu, mokyklos nuostatais, strateginiu ir metiniu veiklos bei ugdymo planais, mokyklos vidaus ir darbo tvarkos taisyklėmis ir kitais teisės aktais. Siekiant sumažinti patyčių mastą mokykloje ir užkirsti kelią naujai atsirandančioms vadovaujamasi Olweus programos standartu.

Tikslas - Pastebėti, reaguoti ir užkirsti kelią atsirandančioms patyčioms.

Uždaviniai:

  1. Stiprinti mokytojų budėjimą koridoriuose, laiptinėse, mokyklos teritorijoje.
  2. Skatinti mokyklos bendruomenės narius pastebėtas patyčias aktyviau fiksuoti „Patyčių atvejų registracijos žurnalo protokole“, aptarti pastebėtas situacijas MSG susitikimuose, efektyviau taikyti „Nuobaudų kopėčias“.
  3. Taikyti Olweus programos procedūras sprendžiant patyčių atvejus.

VEIKLOS PLANAS

Eil Nr.

Veiklos turinys/ priemonės pavadinimas Laikotarpis/ data Dokumento Nr./ terminas Atsakingi
1. OLWEUS programos kokybės užtikrinimo sistemos (OPKUS) plano rengimas. 2018 m. rugpjūtis-rugsėjis Direktoriaus įsakymas Koordinatorius
2. MSG ir koordinacinio komiteto sąrašų koregavimas. 2018 m. rugsėjis Direktoriaus įsakymas Koordinatorius
3. Mokytojų budėjimo grafiko rengimas, aptarimas mokytojų tarybos posėdyje. Budėjimo grafiko koregavimas esant poreikiui. 2018 m. rugpjūtis ir pagal poreikį Direktoriaus įsakymas, budėjimo grafikas Koordinatorius
4. Du mokyklos personalo susirinkimai, skirti aptarti kokybės planą, apžvelgti ir aptarti pagrindines mokykloje jau įgyvendintas ir numatytas patyčių prevencijos priemones. 2018 m. spalis; 2019 m. birželis C1, C4 iš karto po susirinkimo pildo direktorius Direktorius
5. 5 MSG susitikimai. 2018 m. spalio 15, 16, 17; 2018 m. gruodžio 10, 11, 12; 2019 m. vasario 25, 26, 27 2019 m. balandžio 8, 9, 10, 2018 m. birželio 3, 4, 5 R1 iš karto po kiekvieno susitikimo; C1 pildo direktorius iki palaikomojo susitikimo/ audito MSG vadovai
6. Vienos dienos įvadinis OLWEUS programos mokymų organizavimas naujiems mokyklos darbuotojams. Spalis R3 iš karto, pasibaigus susirinkimui; C1 pildo direktorius iki audito Instruktorius, direktorius  
7. Olweus klasės valandėlių 3-10 klasėse vedimas. Du kartus per mėnesį per mokslo metus R2 iš karto po klasės valandėlės. C2 (pildo 2 kartus per mokslo metus klasių vadovai, pateikia iki 12-21 d. ir iki 06-14 d.) 3-10 klasių vadovai
8. Olweus patyčių prevencijos programos principų perteikimas naujai atvykusiems mokiniams. 2018 m. rugsėjis ir per mokslo metus atvykus naujiems mokiniams C2 (pildo 2 kartus per mokslo metus klasių vadovai, pateikia iki 12-21 d. ir iki 06-14 d.) 3-10 klasių vadovai
9. Keturių taisyklių prieš patyčias reguliarus naudojimas. Visus mokslo metus C2 (pildo 2 kartus per mokslo metus klasių vadovai, pateikia iki 12-21 d. ir iki 06-14 d.) 3-10 klasių vadovai
10. Individualūs pokalbiai su mokiniais. Visus mokslo metus C2 (pildo 2 kartus per mokslo metus klasių vadovai, pateikia iki 12-21 d. ir iki 06-14 d.) 3-10 klasių vadovai
11. Mokinių, besimokančių 3-10 klasėse, apklausa Olweus programos klausimynu. 2018 m. lapkritis C1 pildo direktorius, gavus apklausos rezultatus Koordinatorius, direktorius
12. OP koordinacinio komiteto susirinkimai. Mokslo metų eigoje Susirinkimo forma, pasibaigus susirinkimui Koordinatorius, direktorius
13. Diskusijos patyčių tema mokinių tarybos susirinkimuose. 2018 m. rugsėjis – spalis, 2019 m. vasaris-balandis C3 formoje ir R4 iš karto, pasibaigus susirinkimui (pateikia gruodžio 21 d., birželio 14 d.) Mokytojas, koordinuojantis mokinių tarybos darbą
14. Taikyti OP procedūras, sprendžiant patyčių atvejus. Pastebėjus patyčias Patyčių atvejų registracijos žurnalo protokole, iškart pastebėjus patyčias. Mokyklos bendruomenės nariai
15. Tėvų (globėjų, rūpintojų) švietimas patyčių prevencijos klausimais 3-10 klasių susirinkimuose. 2018 m. spalis-lapkritis 2019 m. kovas-balandis-gegužė C2 (pildo 2 kartus per mokslo metus klasės vadovai, pateikia iki 12-21 d. ir iki 06-14 d.) 3-10 klasių vadovai
16. Mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų) informavimas apie mokyklos patyčių veiklą ir su ja susijusių problemų sprendimą visuotiniame mokyklos tėvų (globėjų, rūpintojų) susirinkime. 2019 m. kovas C1  (pildo direktorius)   Direktorius, koordinatorius
17. Budėjimas pertraukų metu mokyklos koridoriuose, laiptinėse, mokyklos teritorijoje. Per mokslo metus Mokytojai, kiti mokyklos darbuotojai
18. Priminimas mokytojams ir aptarnaujančiam personalui apie P1 procedūras. 2018 m. spalis P1       C1 Visi mokytojai, aptarnaujančio personalo darbuotojai, direktorius
19. Renginiai: 1. Tarptautinė tolerancijos diena.   2. Veiksmo savaitė BE PATYČIŲ.   2018 m. lapkritis;   2019 m. kovas Informacija viešinama mokyklos svetainėje Socialinis pedagogas
20. Nukrypimų fiksavimas ir trūkumų šalinimas. Atsiradus nukrypimams A1, A2 Direktorius
21. Olweus programos kokybės užtikrinimo plano 2018 – 2019 m. ir vykdomų veiklų viešinimas mokyklos internetinėje svetainėje. 2018 m. rugsėjis – 2019 m. birželis OPKUS planas mokyklos svetainėje: http://www.vilkyciai.silute.lm.lt Koordinatorius

OPKUS planas 2018-2019

Nuobaudų kopėčios

Informacija atnaujinta:

2019-01-17