Dienyno tvarkos aprašas

ŠILUTĖS R. VILKYČIŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS DIENYNŲ SUDARYMO ELEKTRONINIO DIENYNO DUOMENŲ PAGRINDU TVARKOS APRAŠAS

  I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS  
 1. Šilutės r. Vilkyčių pagrindinės mokyklos dienynų sudarymo elektroninio dienyno duomenų pagrindu tvarkos aprašas (toliau – Tvarkos aprašas) parengtas vadovaujantis Dienynų sudarymo elektroninio dienyno duomenų pagrindu tvarkos aprašu patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2008 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. ISAK-2008 (Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2017 m. gegužės 17 d. įsakymo Nr. V-375 redakcija).
 2. Tvarkos aprašas reglamentuoja elektroninio dienyno sudarymo duomenų pagrindu, išspausdinimo ir perkėlimo į skaitmeninę laikmeną tvarką, asmenų, tvarkančių dienyną funkcijas ir atsakomybę.
 3. Elektroninis dienynas sudaromas tvarkant tuos pačius skyrius ir įvedant tuos pačius duomenis, kaip ir spausdintame dienyne, kurio formą tvirtina Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministras. Mokykla naudoja UAB „NEVDA“ elektroninį dienyną „Tavo mokykla“ (TAMO).
 4. Elektroninio dienyno duomenų pagrindu sudaromi: pradinio ugdymo dienynas, pagrindinio ugdymo dienynas, neformaliojo švietimo dienynas.
 5. Mokykla nusimatė atvejus, kai dienyno apskaita vykdoma spausdintuose dienynuose:

5.1. ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo veikla;

5.2. logopedo, specialiojo pedagogo veikla.

 1. Mokyklos sprendimas mokinių ugdymo apskaitą tvarkyti elektroniniame dienyne ir jo duomenų pagrindu sudaryti dienyną priimtas mokyklos tarybos pritarimu. Mokyklos elektroninio dienyno Tvarkos aprašas skelbiamas mokyklos interneto svetainėje.
    II SKYRIUS DIENYNO SUDARYMAS ELEKTRONINIO DIENYNO DUOMENŲ PAGRINDU, SPAUSDINIMAS, PERKĖLIMAS Į SKAITMENINĘ LAIKMENĄ, DUOMENŲ TEIKIMAS IR GAVIMAS  
 1. Elektroninio dienyno administravimą vykdo direktoriaus įsakymu paskirtas mokyklos direktoriaus pavaduotojas ugdymui (elektroninio dienyno administratorius).
 2. Elektroninio dienyno administratorius atsakingas už mokyklos elektroninio dienyno paruošimą mokslo metams, duomenų pateikimą, nuolatinį atnaujinimą, išspausdinimą, duomenų perkėlimą į skaitmeninę laikmeną.
 3. Dienyno administratorius, vykdydamas elektroninio dienyno priežiūrą, vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais.
 4. Mokyklos elektroninio dienyno duomenų tvarkymo priežiūrą vykdo mokyklos direktorius.
 5. Mokinių ugdymo apskaita per mokslo metus tvarkoma elektroniniame dienyne, o ugdymo procesui pasibaigus, bet ne vėliau kaip iki paskutinės rugpjūčio mėnesio darbo dienos, mokyklos elektroninio dienyno administratorius:

11.1. iš elektroninio dienyno išspausdina skyrių „Mokinių mokymosi pasiekimų apskaitos suvestinė“, išspausdintuose lapuose pasirašo, patvirtindamas duomenų teisingumą, tikrumą, ir perduoda archyvavimui. Lapai dedami į bylą, tvarkomą Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklių, patvirtintų Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. V-118 „Dėl Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklių patvirtinimo“, nustatyta tvarka;

11.2. elektroniniu paštu kreipiasi į TAMO komandą dėl elektroninio dienyno duomenų archyvo. TAMO komanda elektroniniu paštu atsiunčia nuorodą elektroninio dienyno archyvo atsisiuntimui. Mokyklos elektroninio dienyno administratorius dienyną įrašo į skaitmeninę laikmeną ir perduoda į mokyklos archyvą;

11.3. teisės aktų nustatyta tvarka atsako už perkeltų į skaitmeninę laikmeną duomenų teisingumą, tikrumą ir autentiškumą.

 1. Dienyno skyriaus „Saugaus elgesio ir kiti instruktažai“, sudaryto elektroninio dienyno duomenų pagrindu, lapai spausdinami kiekvieną kartą po atlikto instruktažo. Mokiniai pasirašo instruktažų lapuose. „Saugaus elgesio ir kitų instruktažų“ lapai įsegami į segtuvą „Saugaus elgesio ir kiti instruktažai“. Ugdymo procesui pasibaigus, direktoriaus pavaduotojas ugdymui segtuvą perduoda archyvavimui.
 2. Dienyno skyriaus „Neformaliojo švietimo grupių dienynas“, sudaryto elektroninio dienyno duomenų pagrindu, lapai išspausdinami ugdymo procesui pasibaigus. Išspausdintuose lapuose pasirašo neformaliojo švietimo veiklą vykdęs mokytojas, patvirtindamas duomenų teisingumą, tikrumą. Direktoriaus pavaduotojas ugdymui lapus perduoda archyvavimui.
 3. Mokyklos elektroninio dienyno administratorius (direktoriaus pavaduotojas ugdymui):

14.1. atsako už tai, kad iki rugsėjo 5 d. būtų suvesti visi mokiniai, mokytojai, dalykai, nustatytos atostogų datos, ugdymo laikotarpiai, pamokų laikas elektroninio dienyno funkcionalumui;

14.2. nustato vertinimo sistemas, vertinimo būsenas, tvarko mokytojų pavadavimus, įveda naujai atvykusius mokinius ir mokytojus, išbraukia išvykusius mokinius ir mokytojus;

14.3. rūpinasi trimestrų, pusmečių pažangumo ir lankomumo ataskaitų išspausdinimu ir duomenų jose patikimumu;

14.4. išduoda naujiems vartotojams prisijungimo duomenis;

14.5. mokslo metų eigoje mokiniams keičia prisijungimo slaptažodžius;

14.6. apmoko ir teikia elektroninio dienyno vartotojams konsultacijas, jei negali to padaryti pats, kreipiasi į elektroninio dienyno TAMO administratorių;

14.7. vykdo elektroninio dienyno priežiūrą.

 1. Klasių vadovai:

15.1. prasidėjus mokslo metams patikrina administratoriaus įvestus savo klasės mokinių sąrašus, apie netikslumus informuoja mokyklos elektroninio dienyno administratorių (direktoriaus pavaduotoją ugdymui);

15.2. patikrina savo klasės pamokų tvarkaraštį, apie netikslumus informuoja dalyko mokytoją;

15.3. pildo skyrių „Klasės veiklos“ (klasės vadovo veiklą, klasės valandėles – nuolat, socialinę-pilietinę veiklą – pasibaigus trimestrui, kitas veiklas – įgyvendinus veiklą);

15.4. pravedęs klasės saugaus elgesio instruktažą, išspausdina lapus, pateikia mokiniams pasirašyti ir sega į segtuvą „Saugaus elgesio ir kiti instruktažai“;

15.5. vadovaujamos klasės naujai atvykusiems mokiniams, mokinių tėvams (globėjams, rūpintojams) išduoda vartotojų prisijungimo duomenis;

15.6. suveda mokinių dokumentus (direktoriaus įsakymus dėl kėlimo į aukštesnę klasę ar dokumento išdavimo, dėl mokymosi sanatorijoje, dėl mokinio atvykimo/išvykimo, dėl palikimo kartoti kurso, dėl papildomų darbų skyrimo ir kt.);

15.7. gali įvesti informaciją apie klasės mokinių gimtadienius, jei mokiniai tam neprieštarauja;

15.8. skelbia informaciją apie tėvų susirinkimus, nurodo jų vietą, laiką, temas;

15.9. pasibaigus trimestrui (pusmečiui), metams išspausdina klasės pažangumo, lankomumo ataskaitas, jas pasirašo ir perduoda pavaduotojui ugdymui per 3 darbo dienas;

15.10. nuolat kontroliuoja savo klasės mokinių lankomumą ir informuoja tėvus (globėjus, rūpintojus) (elektroninio dienyno paštu, telefonu ar kt.) apie pamokas praleidusius mokinius, išsiaiškina pamokų praleidimo priežastis. Gavę iš mokinio praleistas pamokas pateisinantį dokumentą, per dvi darbo dienas įveda duomenis į elektroninį dienyną;

15.11. tėvams (globėjams, rūpintojams), neturintiems galimybės prisijungti prie elektroninio dienyno, kas mėnesį išspausdina mokinio pažangumo ir lankomumo ataskaitas;

15.12. tėvų (globėjų, rūpintojų) pasirašytas ataskaitas apie mokinio mokymąsi, pamokų lankomumą, gautas pastabas klasės vadovas saugo sukurtoje byloje „Informacija tėvams (globėjams, rūpintojams) apie mokinio mokymąsi, lankomumą, gautas pastabas“;

15.13. pasibaigus mėnesiui, per 3 darbo dienas pateikia pasirašytas lankomumo ataskaitas pavaduotojui ugdymui;

15.14. vidaus žinutėmis bendrauja su klasės mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais), mokiniais, mokytojais, mokyklos administracija;

15.15.  paruošia elektroninio dienyno ataskaitas iš mokyklos išeinantiems mokiniams;

15.16. užtikrina klasės mokinių duomenų saugumą.

 1. Mokytojai:

16.1. mokslo metų pradžioje sudaro savo dalyko grupes;

16.2. suveda savo asmeninį tvarkaraštį;

16.3. mokiniui, besimokančiam pagal individualizuotą programą, pažymi „I“, pagal pritaikytą „P“;

16.4. kasdien pildo pamokų informaciją: pamokos temą, namų darbus, pažymi neatvykusius mokinius, surašo gautus pažymius, pradinių klasių mokytojai - mokinių pasiekimus, fiksuoja pamokos bei pažymių tipus (kontrolinis darbas, savarankiškas darbas, testas, kūrybinis darbas, projektinis darbas, diktantas, praktinis darbas ir kt.);

16.5. mokytojai, dirbantys pradinėse klasėse, pasibaigus darbo savaitei (penktadieniais),  pildo skiltį „Savaitės ugdomoji veikla“;

16.6. 5-10 klasių mokytojai, pasibaigus trimestrui, paskutinę trimestro pamokos dieną, išveda trimestro įvertinimus, atsako už jų teisingumą;

16.7. pradinių klasių mokytojai, pasibaigus pusmečiui, įrašo vertinimą lygmenimis;

16.8. ne vėliau, kaip prieš savaitę, elektroniniame dienyne pažymi numatomus atsiskaitymo ir kontrolinius darbus;

16.9. kūno kultūros mokytojai pildo mokinių fizinio parengtumo rodiklius (rudenį ir pavasarį);

16.10. pravedę privalomus instruktažus, išspausdina lapus, pateikia mokiniams pasirašyti ir sega į segtuvą „Saugaus elgesio ir kiti instruktažai“;

16.11. pamokoms nevykstant dėl šalčio, epidemijos ir kt. skiltyje „Pamokos tema“ įrašo „Pamoka nevyko dėl...“;

16.12. integruojamų dalykų, programų, tarpdalykinės integracijos pamokų turinį mokytojas įrašo elektroniniame dienyne;

16.13. mokinio, atvykusio iš kitos mokymosi įstaigos, įvertinimai iš gautų dokumentų perkeliami į elektroninį dienyną, dokumentas įsegamas į mokinio asmens bylą;

16.14. vidaus žinutėmis bendrauja su mokiniais, mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais), klasėje dėstančiais mokytojais, mokyklos administracija;

16.15. užtikrina elektroniniame dienyne naudojamų duomenų ir savo prisijungimo prie elektroninio dienyno prisijungimo duomenų saugumą.

 1. Socialinis pedagogas:

17.1. stebi ir kontroliuoja mokinių lankomumą, gautas pastabas;

17.2. vidaus žinutėmis bendrauja su mokiniais, mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais), mokytojais, klasių vadovais, mokyklos administracija.

 1. Sveikatos priežiūros specialistas:

18.1. ne vėliau kaip per du mėnesius nuo mokslo metų pradžios įveda į elektroninio dienyno sistemą mokinių sveikatos duomenis, atleidimo nuo kūno kultūros duomenis;

18.2. informuoja kūno kultūros mokytojus, esant reikalui, kitų dalykų mokytojus apie mokinių sveikatos sutrikimus.

 1. Elektroniniame dienyne fiksavus trimestro, pusmečio, metinį ar kito ugdymo laikotarpio vertinimo rezultatą, taip pat pasibaigus mėnesiui, jis patvirtinamas „užrakinant“ įrašytus atitinkamo ugdymo laikotarpio, mėnesio įvertinimus, duomenis neilgiau kaip per 10 darbo dienų nuo jo pabaigos.
 2. Jei „užrakinus“ elektroninį dienyną nustatoma klaida, mokytojas kreipiasi į mokyklos elektroninio dienyno administratorių (pavaduotoją ugdymui), „atrakinimo“ faktas fiksuojamas surašant laisvos formos aktą.
 3. Elektroninio dienyno tvarkos aprašo reikalavimų privalo laikytis visi mokyklos darbuotojai, dirbantys su elektroniniu dienynu.
 4. Mokinių ugdomąją veiklą vykdančiam asmeniui nutraukus darbo sutartį per mokslo metus, jo tvarkytą mokinių ugdymo apskaitą patikrina pavaduotojas ugdymui ir perduoda ją tvarkyti kitam asmeniui.
 5. Elektroniniame dienyne nustačius klaidą – klaidingą žodį, tekstą ar įvertinimą, klaidą padaręs asmuo kartu su mokyklos administratoriumi (pavaduotoju ugdymui) ją ištaiso ir parašo laisvos formos aktą, kad elektroniniame dienyne liktų naikinamų/pakeistų ar kitaip koreguotų duomenų istorija (duomenys, kurie buvo pakeisti, asmens, kuris keitė duomenis vardas ir pavardė, keitimo data ir kt.).
 6. Asmenys (elektroninio dienyno pagrindu sudarantys dienyną, jį spausdinantys ir perkeliantys į skaitmenines laikmenas, administruojantys, prižiūrintys ir kt.), tvarkydami duomenis, vadovaujasi Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu.
 7. Mokyklos direktorius užtikrina elektroninio dienyno veiklą, jo tvarkymą, informacijos saugumą, tikrumą ir patikimumą jame, elektroninio dienyno duomenų pagrindu dienyno sudarymą, jo spausdinimą, perkėlimą į skaitmenines laikmenas, jo saugojimą.
 8. Mokyklos elektroniniame dienyne yra numatyta integracinė galimybė su Mokinių registru.

III SKYRIUS

DIENYNO SAUGOJIMAS

 1. Tvarkos aprašo nustatyta tvarka sudarytas, išspausdintas ir perkeltas į skaitmenines laikmenas dienynas saugomas Bendrojo lavinimo mokyklų dokumentų saugojimo terminų rodyklėje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro ir Lietuvos archyvų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2005 m. rugpjūčio 29 d. įsakymu Nr. ISAK-1776/V-83 „Dėl Bendrojo lavinimo mokyklų dokumentų saugojimo terminų rodyklės patvirtinimo“, nustatytą laiką.
 2. Už atspausdinto dienyno skyrių archyvavimą atsakingas mokyklos raštvedys.
 3. Tvarkos aprašą, jo pakeitimus, papildymus įsakymu tvirtina mokyklos direktorius. Tvarkos aprašas keičiamas ir pildomas mokyklos direktoriaus, mokyklos tarybos, mokyklos elektroninio dienyno administratoriaus (direktoriaus pavaduotojo ugdymui) iniciatyva.

________________________________

Elektroninio dienyno tvarkos aprašas

Informacija atnaujinta: 2017-11-17